Uw schoolgebouw

school

Een frisse school voor het welzijn en de beste resultaten van uw leerlingen.
Het binnenklimaat in de school vereist onze speciale aandacht. Het is een continu proces van optimalisatie. Daarbij dragen wij graag ons steentje bij aan duurzaam gebruik van het milieu. Minder CO2 uitstoot en minder gebruik van fossiele brandstoffen. Nu ook nog het buitenonderhoud en de aanpassingen van het schoolgebouw binnenkort de zorg is van de school, is er volop werk aan de winkel. Tijdig en strategisch plannen wordt nu een belangrijke zaak. Waarom een MeerJarenOnderhousBegroting (MJOB)?

Planmatig onderhoud

Om er zeker van te zijn dat het gebouw in gebruik kan blijven zonder vervelende gebreken, voert u het planmatig onderhoud uit. Lekkage, het uitvallen van de verlichting e.d. zijn problemen die we liever voorkomen. Omdat planmatig onderhoud in projecten gepland wordt, kan dit meestal goed gecombineerd worden met wenselijke aanpassingen. Voorbeelden hiervan zijn: het voldoen aan nieuwe wetgeving, functionele wensen die gesteld worden aan de huisvesting, energiebesparing e.d. Een MJOB van GeuS levert u de informatie. Asbest, brandveiligheid en legionella zijn onderwerpen voor een beheersplan. In een beheersplan stellen we de doelen op die we wensen te realiseren en wanneer een en ander gerealiseerd moet worden. Gezondheid en veiligheid, van eenieder die in school verblijft, zijn de hoogste prioriteit voor de school.

Onderhoud kunnen we best nog wel even uitstellen, maar bij veel organisaties komt het tot afstel en dat leidt tot achterstallig onderhoud met veel hogere kosten; Een MJOB maakt inzichtelijk welke kosten voor onderhoud u op de korte en lange termijn kunt verwachten; Een MJOB maakt inzichtelijk dat we tijdig en strategisch de onderhoudsactiviteiten op het juiste tijdstip kunnen uitvoeren. Niet te vroeg en niet te laat; Wij komen naar u toe en adviseren u, maar prioriteiten stelt u zelf; Heeft u een MJOB van ons bij de hand, dan zijn de discussies met de gemeente over het onderhoud snel beslecht. Gelukkig kunt u op onze onafhankelijke en deskundige aanpak rekenen.

Dagelijks onderhoud

school_2

periodiek onderhoudswerk uitvoeren, al dan niet op contractbasis, om kwaliteitsvermindering van bouw- en installatiedelen te voorkomen. Daarbij beperken we ongemakken zoals storingen. Het optimaliseren van het inregelen van installaties, voorkomen van verstoppingen e.d. het verhelpen voorkomen klachten of storingen. U kent het vast: “wat is het hier koud?” of “help!, het dak lekt”.

De jaarlijkse onderhoudskosten berekenen

De stappen naar een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB):

•    Gegevens verzamelen
•    Vragenlijst invullen en uitgangspunten vaststellen
•    Inspectie
•    Hoeveelheden berekening van onderhoudsgevoelige elementen
•    Invoeren in de MJOB software
•    Concept rapport bespreken
•    Eventueel gewenste prioriteiten verwerken

Toelichting. Een school kan natuurlijk al over een MJOB beschikken. Dezelfde hierboven genoemde stappen worden dan doorlopen, maar met gebruik van de voorhanden gegevens. U mag ervan uitgaan dat het plan voor de komende 3 jaren een uitvoeringsplan geeft. Om de 3 jaar moet echter het plan geactualiseerd worden. Zo blijft de MJOB actueel en geeft het opnieuw een goed beeld van de te verwachten onderhoudskosten.

De actualisatie

school_3

Na 3 jaar wordt het plan geactualiseerd.
Dezelfde stappen worden doorlopen als bij het opstellen van een MJOB maar nu zonder de hoeveelhedenberekening. Die is er natuurlijk al. In de MJOB software worden de actuele gegevens verwerkt en ontstaat er een nieuwe versie van de MJOB.

Het uitvoeren van onderhoudswerk

In het najaar is het plan door ons bij u toegelicht en kreeg u goedkeuring op het exploitatiebegroting van het volgende jaar. De school gaat met de voorbereidende uitvoering aan de slag:

  • Omschrijving van het werk
  • Offertes aanvragen
  • Offertevergelijking
  • Gunning van het werk
  • Toezicht op de uitvoering (kwaliteitsbewaking)
  • Begeleiding van schoolgebouw gebruikers
  • Bewaking van budget (meer- en minderwerk) en de planning
  • Oplevering en garantieverklaring
Nazorg

Gelukkig kunnen wij u bij deze stappen volledige ondersteuning bieden. Na afloop staat uw school er weer tiptop bij. Uw onderhoudsinformatie is digitaal op onze website beschikbaar. U ontvangt bij aanvraag een logincode.