Meten is weten

inspecteren

Een initiatief, een vraag, een project begint met het verzamelen van de gegevens of het controleren van de beschikbare gegevens op de systemen of uit de archieven. Soms zelfs komt de informatie uit het gemeentelijk archief. Ter plaatse worden inspecties uitgevoerd. De conditiemeting, een hoeveelhedeninventarisatie, een opname voor het energielabel, een veiligheidsinspectie (installaties, asbest, brand, inbraak e.d.). GeuS vastgoed heeft de digitale middelen om snel en effectief de informatie te verzamelen en te verwerken.

Conditiemeten

Conditiemeting van gebouwen, terreinen en installaties is de meting van de staat van onderhoud conform de NEN 2767. Dit gebeurt door middel van een vastgelegde meet- en registreermethode. De registratie geschiedt door een gecertificeerde inspecteur. Deze stelt van ieder onderhoudsgevoelig materiaal, elk element en iedere detaillering vast wat de eventuele gebreken zijn, de omvang daarvan en de intensiteit. Samenvoeging van deze objectief vastgestelde kenmerken leidt tot een conditiescore. De score loopt van 1 tot 6, daarbij is 1 zeer goed en 6 zeer slecht. Een conditiescore van 3 is naar de maatstaf van de meeste vastgoedportefeuillehouders of gebruikers voldoende.
Met toepassing van de  conditiemeting  rapporteert GeuS vastgoed u over de kwaliteit van het onderhoud.

Hoeveelhedeninventarisatie

inspecteren_2

De hoeveelhedeninventarisatie brengt in kaart welke onderhoudsgevoelige elementen er in en aan het gebouw zijn. Door een geautomatiseerde en gestructureerde wijze staan alle onderdelen op de lijst. Per bouwdeel, per dak, per gevel, per ruimte worden de bouwkundige en installatietechnische gegroepeerd. Alle onderhoudsgevoelige geregistreerd dat bijvoorbeeld bij verkoop eenvoudig en snel een gewijzigde hoeveelhedenstaat gegenereerd kan worden zonder een nieuwe inventarisatie. De lijst sluit aan op de conditiemeting, is gemakkelijk leesbaar, ook voor de niet onderhoudsspecialist en natuurlijk wordt de hoeveelhedenstaat in de Meerjarenonderhoudsbegroting software ingelezen. Met de  hoeveelhedenstaat  weet u nauwkeurig wat de hoeveelheden zijn van de onderhoudsgevoelige elementen.

Veiligheidsinspectie

Als het om veiligheid in en om de huisvesting gaat, denken we aan: Brandpreventie moet, want we streven toch naar minder branden met minder schades en vooral minder slachtoffers!;  
Asbest: Er is al heel wat asbest verwijderd of in kaart gebracht. En toch komt er zo nu en dan een nieuwe melding van het vermoeden van asbest. Dit kan zowel binnen als buiten zijn. We herkennen de asbest vaak ook zo lastig. Soms is onwetendheid de oorzaak van de aanwezigheid van asbest. Een huurder kan mogelijk een plaatje mee te woning binnengebracht hebben;  
Installaties NTA 8025: Helaas komt het nog steeds voor dat installaties onveilig zijn. Een gaslekkage wordt nogal eens geconstateerd, een aardingsprobleem aangetroffen. Periodieke keuring blijkt de veiligheid in woningen beter de waarborgen;  
Constructies: In het nieuws waren al eerder de problemen rond balkons, spouwmuurankers, kwaaitaalvloeren, funderingsproblemen e.d. Constructieve problemen zijn van grote invloed op de veiligheid van verblijf in gebouwen;
Inbraak: Hang – en sluitwerk zijn de eerste onderwerpen van gesprek als het om inbraak risico gaat, maar GeuS kijkt verder met u naar opklimmogelijkheden, verlichting aan de gevel e.d. U kent vast de PKVW (politiekeurmerk veilig wonen).

Opstellen energielabel

inspecteren_3

De energetische kwaliteit van de woning wordt in kaart door de woning rondom te volgen in de thermische schil. In de EPA software worden deze gegevens ingevoerd samen met de installaties die de energie in de woning brengen. Het gebruiksoppervlak van de woning speelt een belangrijke rol in de berekening. Bij verkoop of nieuwe verhuur van de woning is het voorhanden hebben van een energielabel verplicht. Bij het ontbreken van een energielabel loopt u het risico op een boete. De boete kan voor natuurlijke personen oplopen tot maximaal € 405. De informatie van de energielabels wordt in een grote database opgeslagen bij de overheid. Zo kunnen we zien door de jaren heen hoe de verbeterslagen in de energetisch kwaliteit van woningen zich ontwikkeld. Met een  energielabel  weet u nauwkeuring hoe het is gesteld met de energiezuinigheid van de woning.

Afmeldingen energiecertificaat

De informatie van het energielabel kan in de EPA software ingevoerd en beheert worden. Veel partijen wijzigen jaarlijks de data aan de hand van verbetermaatregelen die doorgevoerd zijn. Denk maar eens aan een nieuwe CV ketel of uitvoering van planmatig onderhoud met vervanging van enkel glas naar dubbel glas. De actuele data staat dan in de software en daarop kan de opdrachtgever energiebeleid maken. Bij nieuwe verhuur of verkoop ontstaat de wens om het energiecertificaat beschikbaar te krijgen. Een gecertificeerde EPA adviseur bij een gecertificeerd EPA bedrijf kan de woning voor het certificaat afmelden bij RVO.

Actualisatie energielabels/certificaten

Veel gebouwen hebben een energielabel. De energetische gegevens zijn verwerkt in de software en de energie-index is berekend. Niet alle energielabels zijn ook afgemeld bij RVO. Wanneer er energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd kan het belangrijk zijn om die wijzigingen ook in het energiecertificaat te laten verwerken. Bij vaststellen van de huur levert een beter certificaat meer punten en dus meer huur.

Met deze informatie kunnen er diensten/bezit-goed-kennen plannen (tijdig en strategische) gemaakt worden.

GeuS vastgoed, inspectie, conditiemeting, keuring, energielabel, veiligheid, GeuS vastgoed is uw partner om uw vastgoedbeheer goed te organiseren! Goed geregeld toch met inspectie en bouwkundig advies? GeuS vastgoed! Onafhankelijk en vernieuwend’

Bewaren