Uw woningportefeuille

woningen

Stil staan is achteruitgaan.
De woningmarkt verandert snel. De overheid confronteert u met tal van maatregelen die de woningmarkt doet verschuiven. De vraag naar huisvesting voor ouderen neemt toe. Langer thuis blijven wonen is het devies en stelt meer eisen aan de basisuitrusting van de woning. En daarbij komen ook nog de eisen die we stellen in het kader van comfort en veiligheid. Natuurlijk willen we verduurzamen en het gemiddelde energielabel naar een B brengen. Meer tot stand brengen met minder kosten is uw taak voor morgen, maar zijn de gegevens waarover u beschikt wel toereikend voor het uitstippelen van het gewijzigde vastgoedbeleid?

Planmatig onderhoud

woningen_2

Voor het Planmatig Onderhoud (PO) van een complex is het noodzaak om over een betrouwbare informatiebron voor de hoeveelheden van de schil. Op basis van ruim 12 jaar ervaring met ConditieMetingen (CM) en MJOB-software heeft GeuS vastgoed een slim digitaal opname- en berekeningssysteem ontwikkeld. Naast tijdwinst en ingebouwde controle-meganismen levert het systeem een voor ieder toegankelijk en altijd beschikbare informatiebron, waarvan de gegevens geautomatiseerd ingelezen kunnen worden in iedere MJOB-software.  Deze Quick Scan wordt uitgevoerd op een klein en representatief deel van alle woningen en legt de gaten in de woningcartotheek bloot. Zo is het mutatiemoment, vanwege het leeg staan van de woning, bij uitstek geschikt om met behulp van een tablet in heel kort tijdsbestek alle gegevens van de woning volgens de 20/80% methode snel op te nemen. Alle veiligheidsaspecten kunnen daarbij aan bod komen. Ook zullen op basis van door de corporatie geleverde gegevens de EPA, puntentelling en plattegronden gecontroleerd en zo nodig aangepast worden. Uit de aldus ‘steekproefsgewijs’ verkregen gegevens blijkt de correctheid en compleetheid van de woningcartotheek en kan de corporatie beslissen op welke onderdelen structureel actualisatie noodzakelijk is. Daarmee is de Quick Scan van strategische waarde. Op dezelfde snelle inspectiemethodiek als de QSIB middels een tabletopname, worden tenminste 10% van de woningen van een complex gekeurd, teneinde een betrouwbaar beeld te krijgen van alle typen woningen van dat complex. Ook bepaalde buitenaspecten kunnen desgewenst in deze methodiek meegenomen worden. Dankzij de hierbij verkregen informatie kan de corporatie de doorlooptijd van de mutaties aanzienlijk inkorten. Vanaf het moment van huuropzegging kunnen de kleine opknapbeurt en vooral de grootschaliger aanpak goed voorbereid worden en met de aannemer besproken worden. Ook kan de juiste maximale huurwaarde t.b.v. de commerciële afdeling vroegtijdig vastgesteld worden.

Mjob

woningen_

Integreren energieverbetermaatregelen in de MJOB. GeuS vastgoed beschikt over software en getrainde inspecteurs om inzichtelijk de duurzaamheidsmaatregelen op het meest geschikte moment te combineren met maatregelen uit het planmatig onderhoud. Dit leidt tot een veel lager kostenplaatje voor het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen en geeft de corporatie de mogelijkheid om optimaal beleid op duurzaamheid te ontwikkelen. Veiligheid van wonen  De recente overheidsmaatregelen noodzaken veel corporaties tot optimaliseren of zelfs bezuinigen op onderhoud plegen aan het woningbezit. De veiligheid van wonen blijft echter van primair belang. GeuS vastgoed heeft op alle veiligheidsaspecten (bijv APK) professionele kennis en ervaring en rapporteert hierover volgens erkende normen.

Wilt u meer weten? Met de diensten van GeuS pakken wij samen de vastgoedinformatie integraal aan.